PRAKTYKI  STUDENCKIE

 

 

 

 

Na studiach licencjackich obowiązuje 160 godzin praktyki, która powinna być zrealizowana po II roku, najpóźniej w semestrze zimowym ( wpis do indeksu po 5 semestrze studiów).
 
 
Na studiach magisterskich obowiązuje praktyka w wymiarze 60 godzin po I roku - najpóźniej w 3 semestrze (wpis do indeksu po 3 semestrze studiów).

 

 

 


 

O wyjazdach na badania terenowe organizowanych przez pracowników naszego Instytutu informujemy w zakładce możliwości wyjazdu.

 


 

 
 

 

Kierownik praktyk na etnologii:

 

dr hab. prof. UG Anna Kwaśniewska

 

 

 

 

Zakres praktyk:

 

 • Liczba godzin: 160 godzin praktyk zawodowych
 • Termin: do końca V semestru studiów licencjackich
 • Praktyki obejmują: 4 tygodnie praktyki instytucjonalnej lub 2 tygodnie praktyki instytucjonalnej i 2 tygodnie praktyki terenowej
 • Praktyki są realizowane w czasie wolnym od zajęć uniwersyteckich, najlepiej w czasie wakacji.
 • Nie ma szczegółowego zestawu działań, które każdy student musi zrealizować w czasie praktyk – rodzaj i forma praktyki jest uzależniona od konkretnych działań realizowanych w placówce lub projekcie i jest określana przez kierownika placówki lub projektu.

 

 

 

 

Warunki formalne zaliczenia praktyk:

 

 • Praktyki dotyczą studentów I stopnia etnologii (studia licencjackie)
 • Instytucja, w ramach której student realizuje praktykę, ma podpisaną z Wydziałem Historycznym UG Porozumienie w sprawie prowadzenia praktyk obowiązkowych .
 • Student ma wypełniony Dzienniczek praktyk i podpisany przez osobę kierującą praktyką (dyrektor placówki, kierownik projektu itp.)
 • Student jest  ubezpieczony przez Uniwersytet Gdański na czas praktyk. Formalności związane z ubezpieczeniem załatwia kierownik praktyk. Student nie może udać się na praktykę bez wcześniejszego zgłoszenia tego faktu kierownikowi praktyk oraz dopełnienia formalności, a zwłaszcza ubezpieczenia i skierowania na praktykę.
 • Studentom odbywającym  praktyki poza miejscem stałego zamieszkania (zameldowania) przysługuje ryczałt za praktyki

 

 

 

 

Miejsce praktyk:

 

 • Praktyki mogą być realizowane w muzeach, instytucjach kulturalnych, kulturalno-oświatowych, agencjach turystycznych i informacyjnych, oraz wszelkich innych instytucjach, w których niezbędni są specjaliści do spraw społecznych i kulturowych (w administracji, samorządach lokalnych, organizacjach pozarządowych i agendach pomocowych a nawet w reklamie i marketingu).
 • Studenci samodzielnie wybierają miejsce realizacji praktyki uzgadniając to z kierownikami odpowiednich placówek lub projektów
 • Istnieje możliwość odbycia praktyk w innych instytucjach, niż wymienione poniżej. W takiej sytuacji student powinien zgłosić się do opiekuna praktyk celem dopełnienia formalności (tj. podpisania Porozumienia w sprawie prowadzenia praktyk obowiązkowych między daną instytucją a Wydziałem Historycznym UG; takie porozumienie może być zawierane na czas określony lub nieokreślony i po jego podpisaniu instytucja jest włączana do puli instytucji współpracujących z Zakładem Etnologii UG).

 

 

 

 

Etapy postępowania w sprawie praktyk:

 

 • wybranie przez studenta miejsca i czasu praktyki
 • zgłoszenie kierownikowi praktyk miejsca i terminu odbycia praktyki – najpóźniej 14 dni przed planowaną praktyką
 • dostarczenie danych do ubezpieczenia (data urodzenia, miejsce i czas praktyki) oraz w przypadku wyboru innej instytucji niż z poniższej listy, danych do podpisania Porozumienia w sprawie prowadzenia praktyk obowiązkowych (nazwa i adres instytucji oraz nazwisko kierownika/dyrektora)
 • odbiór od kierownika praktyk skierowania na praktyki, Dzienniczka praktyk oraz w przypadku wyboru innej instytucji niż z poniższej listy Porozumienia w sprawie prowadzenia praktyk obowiązkowych
 • odbycie praktyki
 • wypełnienie Dzienniczka praktyk przez kierownika odpowiedniej instytucji lub projektu i złożenie jego podpisu
 • na podstawie Dzienniczka praktyk kierownik praktyk wpisuje zaliczenie praktyk do indeksu

 

 

 

 

Lista instytucji, z którymi Wydział Historyczny UG ma podpisane ww. porozumienie

lub umowę o współpracy:

 

 • Muzeum Narodowe w Gdańsku, Oddział Etnografii w Gdańsku-Oliwie
 • Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku wraz z Oddziałami
 • Muzeum Emigracji w Gdyni
 • Muzeum  Etnograficzne w Toruniu
 • Muzeum Etnograficzne  w Krakowie
 • Muzeum  Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie
 • Muzeum Pomorza Środkowego  w Słupsku
 • Muzeum Ikon w Supraślu – Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
 • Muzeum Kociewskie  w Starogardzie Gdańskim
 • Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach
 • Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
 • Fabryka Sztuki „Tczew”
 • Muzeum Techniki – Oddział Kuźnia Wodna w Gdańsku-Oliwie
 • Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach
 • Muzeum Okręgowe w Koszalinie
 • Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu
 • Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu
 • Domu Legend Toruńskich w Toruniu
 • Centrum Tradycji Gór Świętokrzyskich w Bielinach
 • Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku
 • Muzeum Sopotu

 

 

 

Lista dokumentów: