Prace licencjackie i magisterskie

 

 

 

 

Studia licencjackie kończą się pisaniem pracy dyplomowej nazywanej pracą licencjacką. Jej celem jest zaprezentowanie umiejętności kwalifikujących do nadania tytułu licencjatu w zakresie etnologii.

 

W szczególności w pracy licencjackiej student ma wykazać się umiejętnością:

 

1) wyboru i konceptualizacji konkretnego zagadnienia badawczego,

2) wyboru najważniejszej literatury dotyczącej tego zagadnienia,

3) zweryfikowania i krytycznej oceny tejże literatury,

4) dokonania twórczej syntezy najważniejszych wątków w niej obecnych,

5) posługiwania się narzędziami naukowymi tj. bibliografią, przypisami, technikami badawczymi w przypadku prac wykorzystujących własne badania terenowe itp.,

6) pisania prac typu naukowego.

 

 

Praca licencjacka winna opierać się na wiedzy z zakresu etnologii i antropologii kulturowej. Oznacza to, że jej główną podstawę źródłową stanowi literatura etnologiczna/antropologiczna lub własne badania terenowe uzupełnione literaturą etnologiczną/antropologiczną.

 

Literaturę etnologiczną/antropologiczną najłatwiej rozpoznać po tym, że opiera się na etnograficznych badaniach terenowych (są to studia przypadku lub studia porównawcze) oraz po afiliacji ich autora (np. miejsce zatrudnienia autora zawiera słowo „etnologia” bądź „antropologia kulturowa/społeczna”).

 

 

 

 

 

Wymagania odnośnie pracy licencjackiej na etnologii UG

 


 

 

 

1. Wymagania formalne (czcionka, odstępy, konstrukcja pracy):

 

 

- podstawowe informacje: format A4, czcionka Times New Roman (rozmiar 12), odstęp 1,5 wiersza, tekst wyjustowany, marginesy 2.5 (plus dodatkowy margines na bindowanie lub oprawę: zazwyczaj od 0.5 do 1).

 

- objętość pracy licencjackiej: min. 30 stron, maks. 60-70 stron (liczone z bibliografią, bez aneksów).

 

- obowiązuje ok. 20 źródeł bibliograficznych dla pracy licencjackiej.

 

- wydruk jednostronny, praca powinna być oprawiona lub zbindowana (wymagania w tej kwestii czasem różnią się zależnie od preferencji promotora i recenzenta). Praca powinna być złożona w 4 egzemplarzach:

 • jedna kopia do dziekanatu: wydruk dwustronny, zbindowana, z płytą CD zawierającą kopię pracy w wersji elektronicznej oraz jej opis (wykonany według wytycznych Wydziału Historycznego UG).
 • jedna kopia do sekretariatu: te same wymagania co do dziekanatu, tylko bez płyty CD.
 • jedna kopia dla promotora, zazwyczaj oprawiona, wydruk jednostronny.
 • jedna kopia dla recenzenta, jak wyżej.

 

 

- wzór strony tytułowej (nie powinna być numerowana!).

 

- wzory oświadczeń, które zwykle umieszcza się na końcu pracy (także jako nienumerowane strony): wzór 1 oraz wzór 2.

 

- informacje takie jak: obowiązujące terminy oraz wykaz dokumentów, które trzeba złożyć razem z pracą, można znaleźć na następującej podstronie Wydziału Historycznego.

 

- UWAGA! Student zobowiązany jest złożyć w dziekanacie pracę dyplomową w wersji papierowej i elektronicznej najpóźniej w ostatnim dniu zwykłej sesji egzaminacyjnej. W przypadku niezłożenia pracy w terminie na wniosek studenta dziekan może przesunąć termin złożenia pracy, jednak nie więcej niż o trzy miesiące.

 

 

 

 

2. Prawa autorskie:

 

 

Przy pisaniu pracy licencjackiej obowiązują przepisy prawa autorskiego. Wykorzystane w pracy materiały (tekst, ryciny, wykresy, fotografie itp.) powinny być opatrzone odpowiednią informacją o źródle pochodzenia. Ta zasada stosuje się do wszystkich materiałów.

 

Niedopuszczalne jest przepisywanie całości lub fragmentów tekstów (z książek, artykułów, Internetu) bez podawania źródła. Materiały te powinny być omówione lub skomentowane, a nie przepisane. W innym przypadku autor pracy licencjackiej popełni plagiat i narazi się na utratę tytułu licencjata.

 

Jeśli zamieszczamy cytat, zawsze podajemy stronę pracy, z której pochodzi. Cytaty krótkie (do pięciu linijek) piszemy zwykłą czcionką i ujmujemy je w cudzysłów. Jeśli występuje wewnętrzny cudzysłów, powinien być́ wyróżniony znakami: „«...»”. Dłuższe cytaty piszemy mniejszą czcionką (11 pkt.), z pojedynczym odstępem i ujmujemy je „blokowo”, z wcięciem z lewej, bez cudzysłowu.

 

 

 

 

3. Przypisy

 

 

- Podstawowe informacje: na etnologii obowiązuje następujący model pełnego zapisu bibliograficznego w spisie na końcu pracy (ale promotor może ustalić własne wytyczne):

 

 • Burszta, J. (1974). Kultura ludowa — kultura narodowa. Szkice i rozprawy. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

 

 • Staszczak, Z. (red.). (1987). Słownik etnologiczny. Terminy ogólne. Warszawa-Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

 

 

 

Wyróżnia się dwa rodzaje przypisów wewnątrz pracy:

 

 

Najważniejsze przy wyborze przypisów jest pozostanie konsekwentnym np. jeśli decydujemy się na opcję dolnych przypisów to nie zmieniajmy tej koncepcji w połowie pracy.

 

 

-przypisy dolne (u dołu strony) - są to odnośniki do literatury przywoływanej i cytowanej; w tym przypadku podajemy tylko najważniejsze dane (inicjały imienia autora, nazwisko autora, tytuł główny pozycji, miejsce i rok wydania, ew. strony pozycji). Resztę danych bibliograficznych pozycji (podtytuł, dane o tłumaczeniu, wydawnictwo) podajemy w spisie bibliografii na końcu pracy.

W przypisach dolnych mogą również znajdować się informacje uzupełniające do tekstu głównego pracy.

 

Np. J. Tubielewicz, Kultura Japonii. Słownik, Warszawa 1996.

 

 

-przypisy śródtekstowe (często określane mianem przypisów harvardzkich): umieszczane są wewnątrz tekstu pracy i sporządzane według zasady: „autor-rok-strona”. Odesłanie jest umieszczone w nawiasie okrągłym i ma następującą formę: (Barnard, 2000, s. 71). Pełny zapis bibliograficzny występuje tylko w spisie bibliografii na końcu pracy.

W tego rodzaju zapisie bibliograficznym występują również przypisy dolne, ale służą jedynie uzupełnieniu informacji do tekstu głównego.

 

 

 

 

Pliki do pobrania

 


 

 

Wymagania dotyczące pracy licencjackiej na etnologii UG.doc (m.in. wygląd pracy, aneksów, spisu treści, podziału źródeł w bibliografii, zasady wstawiania materiałów wewnątrz pracy np. zdjęć, wykresów, tabelek).

 

Zasady dotyczące poprawnego tworzenia przypisów.doc (m.in. jak cytować źródła internetowe lub artykuły z czasopism naukowych)

 

Złożenie licencjatu na etnologii UG.doc (obowiązujące terminy złożenia pracy, wykaz dokumentów, które trzeba złożyć razem z pracą itp.)

 

Wykaz prac dyplomowych na etnologii UG.pdf (wykaz tytułów prac obronionych na kierunku etnologia UG)

 

 

 

 

Wytyczne dla konspektów

 


 

 

- konspekt pracy licencjackiej  -  proseminarium dr T. Buliński.

 

 

 

 

Wymagania odnośnie pracy magisterskiej na etnologii UG

 


 

 

Studia magisterskie kończą się pisaniem pracy dyplomowej nazywanej pracą magisterską. Jej celem jest zaprezentowanie umiejętności kwalifikujących do nadania tytułu magistra w zakresie etnologii.

W szczególności w pracy magisterskiej student ma wykazać się umiejętnością: 1) wyboru i konceptualizacji konkretnego zagadnienia badawczego, 2) wyboru najważniejszej literatury dotyczącej tego zagadnienia, 3) zweryfikowania i krytycznej oceny tejże literatury, 4) dokonania twórczej syntezy najważniejszych wątków w niej obecnych, 5) posługiwania się narzędziami naukowymi tj. bibliografią, przypisami, technikami badawczymi w przypadku prac wykorzystujących własne badania terenowe itp., 6) pisania prac typu naukowego.

Praca magisterska charakteryzuje się pogłębionymi, w porównaniu z pracą licencjacką, umiejętnościami autora (formułowanie i analiza problemu badawczego, warsztat naukowy, metodologia). Student przygotowuje ją w oparciu o wiedzę nabytą podczas studiów.

 

Praca magisterska winna opierać się na wiedzy z zakresu etnologii i antropologii kulturowej. Oznacza to, że jej główną podstawę źródłową stanowi literatura etnologiczna/antropologiczna lub własne badania terenowe uzupełnione literaturą etnologiczną/antropologiczną. Literaturę etnologiczną/antropologiczną najłatwiej rozpoznać po tym, że opiera się na etnograficznych badaniach terenowych (są to studia przypadku lub studia porównawcze) oraz po afiliacji ich autora (np. miejsce zatrudnienia autora zawiera słowo „etnologia” bądź „antropologia kulturowa/społeczna”). 

 

 1. Wybór seminarium dyplomowego, opiekuna naukowego i tematu pracy magisterskiej

 

 1. Student przygotowuje pracę pod kierunkiem nauczyciela akademickiego (zgodnie z regulaminem Studiów UG § 5)
 2. Prowadzący seminarium ustala zakres tematyczny seminarium dyplomowego
 3. Temat pracy magisterskiej powinien zostać ustalony w pierwszym semestrze trwania seminarium dyplomowego a następnie zatwierdzony przez dyrekcję Zakładu Etnologii i Antropologii Kulturowej UG. Przy wyborze tematu brane są pod uwagę zainteresowania i umiejętności studenta.
 4. Praca podlega recenzji i dyskusji podczas egzaminu dyplomowego
 5. Liczba uczestników seminarium nie powinna przekraczać 12 osób

 

 

II. Wymagania formalne

Pracę należy napisać w formacie A-4, z odstępem 1,5 wiersza. Używa się czcionki Times New Roman 12”. Przy tej interlinii na kartce mieści się 28-30 wersów tekstu tj. ok. 2000 znaków. Tekst musi być wyjustowany.

 • Objętość pracy magisterskiej: minimum 50 stron, maksimum 100 stron (liczone z bibliografią, lecz bez aneksów);
 • praca powinna oprawiona bądź bindowana;
 • treść pracy powinna być wydrukowana jednostronnie;
 • należy przygotować cztery egzemplarze pracy (1 dla dziekanatu, 1 dla sekretariatu instytutu, 1 dla recenzenta, 1 dla promotora) + jej zapis elektroniczny na opisanej płycie CD wg wytycznych Wydziału Historycznego UG
 • Marginesy – mają  po 2,5 cm (plus dodatkowy margines na bindowanie).
 • Strona tytułowa (wzór na stronie internetowej Wydziału Historycznego UG).
 • W górnej części strony tytułowej podaje się nazwę  uczelni w której pisze się pracę.
 • Pod nią umieszcza się imię i nazwisko oraz numer albumu studenta piszącego pracę.
 • Na środku strony tytułowej podaje się tytuł pracy (większą czcionką, pogrubiony) pod spodem (jeżeli występuje) tytuł w języku angielskim.
 • Tytuł powinien jasno określać temat pracy (dopuszczalny jest tytuł metaforyczny, ale w takim przypadku konieczny jest podtytuł objaśniający bliżej temat pracy).
 • Niżej podaje się dane o promotorze, pod którego kierunkiem praca została napisana.
 • Na dole strony tytułowej podaje się miejscowość i rok, w którym praca została napisana.
 • Strony tytułowej nie uwzględniamy w kolejności numerowanych stron
 1. Spis treści – spis treści następuje po stronie tytułowej; strony ze „Spisem treści” nie numeruje się, lecz trzeba ją uwzględnić w kolejności numerowanych stron (co oznacza, że „Wstęp” zwykle zaczyna się na stronie 2 lub 3). Numery stron wstawia się w „Spisie treści” po napisaniu całości licencjatu, naniesieniu poprawek i zakończeniu pracy.
 2. Rozdziały pracy oznacza się cyframi arabskimi, podrozdziały numeruje się hierarchicznie np. 1.1, 1.2.
 3. Ostatnia strona pracy (nie numerowana) zawiera oświadczenia promotora oraz autora pracy.

 

 

III.  Konstrukcja pracy

Praca składa się ze wstępu, kilku rozdziałów, zakończenia, bibliografii oraz tzw. „obudowy” czyli aneksów, spisu fotografii, spisu tabel itp.

 

Wstęp. Zapowiada zamiary autora i poprzedza merytoryczną część pracy. Powinny być  w nim określone i omówione: cel pracy, pytania badawcze, podstawy źródłowe pracy, metody oraz narzędzia badawcze, a także układ pracy. Wstęp pracy, paradoksalnie, piszemy już po napisaniu całości pracy. Wstęp zaczyna się od nowej strony

 

Rozdziały

Prace magisterskie mają zazwyczaj 4-5 rozdziałów (choć możliwe są sytuacje, gdy rozdziałów jest i mniej, i więcej), muszą być zachowane proporcje objętości rozdziałów (rozdziały są mniej więcej równe), tzn. jeden rozdział nie może mieć 5 stron, a drugi 20;

 • należy zachować ciągłość wątków, co w efekcie da jedność tematu;
 • każdy rozdział powinien implikować następny;
 • należy starać się o naturalne, logiczne wynikanie i łączenie omawianych wątków;
 • każdy rozdział rozpoczyna się od nowej strony;

Zakończenie – powinno zawierać podsumowanie pracy oraz najważniejsze wnioski autora. „Zakończenie” zaczyna się od nowej strony.

 

Tabele, wykresy, zdjęcia. Wszystkie tabele, wykresy i zdjęcia muszą zawierać podpisy i informacje czy zostały wykonane przez autora, czy też pochodzą z innego źródła – jeśli tak, to jakiego. Każdy podpis powinien posiadać swoją numerację.

Przykład podpisu:

Tabela nr 1. Zestawienie domów rodzinnych w Pasłekowie (źródło: badania własne).

Fotografia nr 1. Kobieca odzież, obwód lwowski (źródło: Nykolajewa, 1996).

 

Bibliografia zawiera zestawienie (w porządku alfabetycznym, zaczynając od nazwiska, a nie imienia) literatury naukowej oraz innych źródeł wykorzystanych przez autora przy pisaniu pracy. Zestawienie bibliograficzne w pracach z zakresu etnologii i antropologii kulturowej z reguły dotyczy opracowań naukowych (tzw. druki zwarte – książki monograficzne, artykuły w pracach zbiorowych, artykuły w czasopismach) i od nich zaczynamy zestawienie.

Jeżeli pojawiają się innego typu źródła, umieszczamy je po zestawieniu opracowań naukowych (tzw. druków zwartych) nadając im odpowiedni podtytuł, aby wyraźnie odróżnić je od literatury naukowej.  Inne rodzaje źródeł to:

 1. Źródła internetowe – w tym przypadku podaje się także autora (jeżeli jest znany), tytuł tekstu, miejsce wydania i wydawcę (jeżeli są znane) i obowiązkowo adres strony www i datę dostępu.
 2. Teksty źródłowe (np. teksty zapisane łaciną, staroniemieckim, starożytną greką)
 3. Źródła archiwalne
 4. Źródła dźwiękowe
 5. Źródła filmowe

Zaleca się, aby autor w trakcie sporządzania pracy magisterskiej wykorzystał co najmniej 40 pozycji bibliograficznych. Poszczególne pozycje w bibliografii nie są numerowane. Każda pozycja bibliograficzna jest wstawiana od nowego wiersza „Bibliografia” zaczyna się od nowej strony.

 

Aneksy – zawierają zestawienia dowolnych danych, które autor pracy licencjackiej uznaje za wartościowe i wzbogacające pracę. Zwykle w aneksach są dane z badań terenowych (np. wykazy rozmówców), spisy fotografii, wykresów, tabel zawartych w pracy, biogramy osób istotnych dla tematu pracy itd.  Każdy aneks zaczyna się od nowej strony.

 

Przypisy – służą dokumentacji tez i danych przedstawianych w pracy. Wyróżnia się dwa rodzaje przypisów:

 • przypisy dolne (na dołu strony)
 • przypisy śródtekstowe (często określane mianem przypisów harvardzkich)

 

Sposób i częstotliwość korzystania z obu form przypisów zależy od wybranego systemu zapisu bibliografii i przypisów. W nauce istnieje wiele takich systemów. W pracach powstających na kierunku etnologia UG dopuszczamy dwa główne systemy:

 • system APA dostosowanego do języka polskiego – jeden z najbardziej popularnych w naukach społecznych krajów anglosaskich, a więc centralnych dla etnologii i antropologii kulturowej
 • system tradycyjny – wyrosły na gruncie nauk filologicznych i historycznych system operowania przypisami dolnymi, ważny z punktu widzenia tradycji rodzimej humanistyki

 

 

IV. Prawa autorskie

 

Przy pisaniu pracy magisterskiej obowiązują przepisy prawa autorskiego. Wykorzystane w pracy materiały (tekst, ryciny, wykresy, fotografie itp.), jeśli zostały zaczerpnięte z jakiegokolwiek źródła, powinny być opatrzone odpowiednią informacją o źródle pochodzenia. Ta zasada stosuje się do wszystkich materiałów i każdego typu, także internetowych i niepublikowanych (takich jak prace magisterskie lub materiały z badań przeprowadzonych przez kogoś innego niż autor pracy magisterskiej).

Niedopuszczalne jest przepisywanie całości lub fragmentów tekstów (z książek, artykułów, Internetu) bez podawania źródła. Materiały te powinny być omówione lub skomentowane, a nie przepisane. W innym przypadku autor pracy magisterskiej popełni plagiat i narazi się na utratę tytułu magistra.

Jeśli zamieszczamy cytat, zawsze podajemy stronę pracy, z której pochodzi. Cytaty krótkie (do pięciu linii) piszemy zwykłą czcionką i ujmujemy je w cudzysłów. Jeśli występuje wewnętrzny cudzysłów, powinien być wyróżniony znakami: „«...»”. Dłuższe cytaty piszemy mniejszą czcionką (11 pkt.), z pojedynczym odstępem i ujmujemy je „blokowo”, z wcięciem z lewej, bez cudzysłowu, np. (dla systemu APA):

Reguły magiczne zawsze pełnią funkcję ekspresyjną. Bez względu na to, jakie wypełniają funkcje, czy to dyscyplinarne, redukujące niepokój, czy sankcjonujące kod moralny, to przede wszystkim spełniają one funkcję symboliczną (Douglas, 2004, s. 79).

 

 

 

V. Zasady składania prac dyplomowych

 

 1. Student składa pracę dyplomową i indeks we właściwym dziekanacie do końca podstawowej sesji egzaminacyjnej kończącej studia.

 

VI. Zasady dotyczące egzaminu magisterskiego

 

 1. Termin planowanego egzaminu dyplomowego zgłasza promotor pracy
  w sekretariacie Instytutu Archeologii i Etnologii UG. Od daty złożenia pracy dyplomowej w dziekanacie do daty egzaminu musi upłynąć co najmniej 14 dni.
 2. Promotor wskazuje recenzenta pracy magisterskiej. Promotor i recenzent składają w dziekanacie pisemne oceny pracy dyplomowej, z którymi student może się zapoznać przed egzaminem dyplomowym.
 3. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej otrzymuje
  z dziekanatu lub sekretariatu wszystkie dokumenty niezbędne do przeprowadzenia egzaminu (potwierdzenie rozliczenia wraz ze średnią ocen za studia, recenzje pracy dyplomowej, formularz protokołu z egzaminu, opinię promotora opartą o raport antyplagiatowy).
 4. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzi dziekan lub osoba wyznaczona przez dziekana do pełnienia funkcji przewodniczącego, promotor i recenzent. Członkowie komisji powinni posiadać co najmniej stopnie naukowe doktora.
 5. Egzamin dyplomowy odbywa się w języku polskim. W jego trakcie student odpowiada na trzy pytania: pierwsze zadaje recenzent i dotyczy ono tematyki bronionej pracy, drugie zadane jest przez promotora i obejmuje ono swoim zakresem tematykę powiązaną z napisaną pracą, trzecie pytanie dotyczy wiedzy zdobytej przez studenta w trakcie studiów.
 6. Komisja ustala ocenę z egzaminu i ocenę wpisywaną do dyplomu. Zasady obliczania oceny końcowej znajdują się w Regulaminie Studiów UG.

 

 

Opracowanie: T. Buliński, J. Splisgart, K. Mirgos

Wersja 2018/2019