Program wymiany studentów ERASMUS+

 

 

 

 


 

Koordynatorem Programu ERASMUS na Etnologii jest dr Monika Milewska

 

ERASMUS 2021/2022

 

Etnologia ma obecnie podpisane umowy z dziesięcioma uniwersytetami partnerskimi. Są to:

  • Uniwersytet Marcina Lutra w Halle (Niemcy) - 2 miejsca

(wymagana znajomość języka niemieckiego na poziomie B2) - http://www.uni-halle.de

  • Uniwersytet Masaryka w Brnie (Czechy) – 2 miejsca - www.phil.muni.cz
  • Uniwersytet Komenskiego w Bratysławie (Słowacja) - 2 miejsca - www.uniba.sk
  • Uniwersytet Wileński (Litwa) - 2 miejsca – www.cr.vu.lt
  • Uniwersytet Katolicki w Louvain (Belgia) - 1 miejsce, tylko studia magisterskie

(zajęcia głównie w języku francuskim) www.uclouvain.be

  • Uniwersytet Kraju Basków (San Sebastian, Hiszpania) – 2 miejsca

(zajęcia głównie w języku hiszpańskim) - https://www.ehu.eus/es/web/hefa/home

  • Christian-Albrechts-Universitaet zu Kiel (Kilonia, Niemcy) – 1 miejsce

(zajęcia głównie w języku niemieckim) - https://www.uni-kiel.de/de/

  • Universidad de Cadiz (Kadyks, Hiszpania) – 1 miejsce

(zajęcia głównie w języku hiszpańskim) - https://www.uca.es/

  • Université de Bretagne Occidentale (Brest, Francja) – 2 miejsca

(zajęcia głównie w języku francuskim) - https://www.univ-brest.fr/

  • Sveuciliste u Splitu (Split, Chorwacja) – 1 miejsce

(zajęcia głównie w języku chorwackim z konsultacjami w języku angielskim) - https://www.unist.hr/en/

 

Kryterium wyboru kandydatów:

- zaliczenie semestru zimowego 2021/22

- czynna znajomość języka angielskiego na poziomie B2, a w przypadku wyjazdów do Niemiec, Belgii, Francji i Hiszpanii rekomendowana jest znajomość odpowiednio: języka niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego;

- dodatkowym kryterium mogą być osiągnięcia naukowe (działalność w kole naukowym, ewentualne publikacje, udział w konferencjach studenckich, udokumentowane zainteresowania danym regionem itp.).

 

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny tłumaczący wybór konkretnego ośrodka

- wypełniony i podpisany na obu stronach formularz stypendysty

- dokumenty potwierdzające biegłą znajomość języka angielskiego lub języka wykładowego danego uniwersytetu    (np. pdf świadectwa maturalnego, certyfikatów zdanych egzaminów, ukończonych kursów, zaświadczenia z Centrum Języków Obcych itp.)

- zaświadczenie z Dziekanatu o pobieraniu stypendium socjalnego (opcjonalnie)

 

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w dniu rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Nie ma możliwości dostarczenia ich w późniejszym terminie, dlatego niekompletna dokumentacja będzie podstawą odrzucenia kandydatury.

 

            Wyniki zostaną ogłoszone ustnie w dniu naboru, tj. 2 marca 2022 r.

 

 

Informacje dodatkowe:

Wyjazdy na roku drugim SL mogą trwać 1 lub 2 semestry

na roku trzecim SL i drugim MSU mogą być realizowane tylko w semestrze zimowym.

Studenci obecnego roku trzeciego mogą ubiegać się o wyjazd w trybie warunkowym – będzie on realizowany na pierwszym roku MSU na kierunku Etnologia w semestrze letnim.

O wyjazd mogą się ubiegać także osoby, które już uczestniczyły w programie Erasmus
(każdy student ma prawo do 12 miesięcy pobytu na Erasmusie na jednym stopniu studiów,
wliczane są w to również praktyki Erasmus).

Stypendium wynosi 500 euro/miesiąc w wypadku wyjazdów do
Belgii, Niemiec, Francji i Hiszpanii oraz 450 euro/miesiąc dla studentów wyjeżdżających do
Chorwacji, Słowacji, Czech i na Litwę. Kwoty te mogą ulec zmianie.

 

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą otrzymać na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu dodatkowe wsparcie socjalne odpowiadające kwocie około 250 euro/miesiąc. Student może je otrzymać tylko pod warunkiem, że w terminie, w którym odbywa się rekrutacja, posiada ważną decyzję o przyznaniu mu świadczenia ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG. Odpowiednie zaświadczenie z dziekanatu należy przedłożyć w dniu rekrutacji.

Osoby z niepełnosprawnościami mogą otrzymać na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu dodatkowe wsparcie odpowiadające kwocie 250 euro/miesiąc.

 

Więcej informacji:

Wyjazdy studentów w celu studiowania | Uniwersytet Gdański (ug.edu.pl)

 

                                               Koordynator Programu ERASMUS na Etnologii

                                                           dr Monika Milewska

 

 

 

ERASMUS 2021/2022

Jeśli chcesz studiować ETNOLOGIĘ za granicą, zgłoś się do Programu Erasmus +. Nasz kierunek ma obecnie podpisane umowy z ośmioma uniwersytetami partnerskimi!

Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami wyjazdów studentów i absolwentów na praktykę w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2021/2022:

INFORMACJE

Folmularz stypendysty

 


ERASMUS 2019/2020

 

Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami wyjazdów studentów i absolwentów na praktykę w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2019/2020.

 

https://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020/wyjazdy_studentow_i_absolwentow_na_praktyke/wyjazdy_studentow_i_absolwentow_na_praktyke_w_roku_akademickim_20192020

 


Etnologia ma obecnie podpisane umowy z ośmioma uniwersytetami partnerskimi. Są to:

 

- Uniwersytet Marcina Lutra w Halle (Niemcy) - 2 miejsca (wymagana bardzo dobra znajomość języka niemieckiego) - http://www.uni-halle.de

 

- Uniwersytet w Würzburgu (Niemcy) - 2 miejsca - www.uni-wuerzburg.de

 

 - Uniwersytet Masaryka w Brnie (Czechy) – 2 miejsca - www.phil.muni.cz

 

- Uniwersytet Komenskiego w Bratysławie (Słowacja) - 2 miejsca - www.uniba.sk


- Uniwersytet Wileński (Litwa) - 2 miejsca – https://www.vu.lt/en/

 

- Uniwersytet Katolicki w Louvain (Belgia) - 1 miejsce, tylko studia magisterskie – www.uclouvain.be

 

- Uniwersytet w Zagrzebiu (Chorwacja) – 2 miejsca – www.unizg.hr

 

-Uniwersytet Kraju Basków (Donostia/San Sebastian, Hiszpania) – 2 miejsca- https://www.ehu.eus/es/web/hefa/home

 

Najbliższy nabór na początku semestru letniego 2019/2020.

 

 

Kryteria wyboru kandydatów:


 

 

- średnia ocen z całości studiów na Etnologii (nie niższa niż 3,9);

- bardzo dobra czynna znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (poziom znajomości języka będzie weryfikowany na dalszych etapach rekrutacji);

- w przypadku wyjazdów do Niemiec, Belgii i Hiszpanii wskazana jest dodatkowo znajomość odpowiednio: języka niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego;

- osiągnięcia naukowe (działalność w kole naukowym, ewentualne publikacje, udział w konferencjach studenckich, udokumentowane zainteresowania danym regionem itp.).

 

Wymagane dokumenty:

 

- list motywacyjny wraz ze średnią ocen ze studiów na Etnologii poświadczoną w Dziekanacie;

- dokumenty potwierdzające biegłą znajomość języka angielskiego (np. kopia świadectwa maturalnego, certyfikaty zdanych egzaminów, ukończonych kursów itp.); rozmowa kwalifikacyjna może być częściowo prowadzona w języku angielskim;

- dokumentacja osiągnięć, np. opublikowane artykuły, sprawozdania z działalności w kole naukowym itp. (opcjonalnie);

- zaświadczenie z Dziekanatu o pobieraniu stypendium socjalnego (opcjonalnie).

 

 

Wyjazdy na roku drugim SL mogą trwać jeden lub dwa semestry, na roku trzecim SL i drugim MSU mogą być realizowane tylko w semestrze zimowym. Studenci obecnego roku trzeciego mogą ubiegać się o wyjazd w trybie warunkowym – będzie on realizowany na pierwszym roku MSU na kierunku Etnologia w semestrze letnim.

 

O wyjazd mogą się ubiegać także osoby, które już uczestniczyły w programie Erasmus (każdy student ma prawo do 12 miesięcy pobytu na Erasmusie na jednym stopniu studiów, wliczane są w to również praktyki Erasmus).

 

Stypendium wynosi 450 euro/miesiąc w wypadku wyjazdów do Belgii, Niemiec i Hiszpanii oraz 400 euro/miesiąc dla studentów wyjeżdżających do Chorwacji, Słowacji, Czech i na Litwę.

 

Można też uzyskać dodatkowo stypendium socjalne w wysokości ok. 200 euro miesięcznie. Student może je otrzymać tylko pod warunkiem, że w terminie rekrutacji posiada ważną decyzję o przyznaniu mu świadczenia ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG. Odpowiednie zaświadczenie z dziekanatu należy przedłożyć w dniu rekrutacji.

 

- Więcej informacji na temat samej inicjatywy wymiany studentów Erasmus znajduje się na stronie Wydziału Historycznego UG.