Tytuł naukowy, imię i nazwisko

 


dr hab. prof. UG Anna Kwaśniewska

 


Numer pokoju

 


104

 


Dyżury

 

 


Dane kontaktowe

 


tel.: (+48 58) 523 37 26
e-mail: annakwasniewska85@gmail.com

 


Zainteresowania badawcze

 


- etnologia  Kaszub i Pomorza Wschodniego,
- niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomorza,
- historia badań etnologicznych,
- etnologia społeczności postmigracyjnych,  
- socjologia kultury,
- małe narody i grupy etniczne basenu Morza Bałtyckiego.

 


Najważniejsze publikacje

 

 


Książki

 

Rzemiosło garncarskie na obszarze Kaszub od końca XVIII wieku do 1939 roku, Gdańsk 2006

Badania etnologiczne na Pomorzu Wschodnim w XIX i XX wieku. Ludzie, instytucje, osiągnięcia badawcze, Gdańsk 2009
 

Redakcje książek

 

Jem jo rëbôk...  Rybołówstwo  na Kaszubach. Tradycja  i współczesność, red. A. Kwaśniewska, Wieżyca 2014,   ISBN   978 -83- 938746-1-3. 

 

Obrazy społeczeństwa. Wybrane problemy polskiej rzeczywistości społecznej, red. B. Bykowska, A. Kwaśniewska, M. Mazurek, Gdańsk 2007

J. Gajek, Struktura etniczna i kultura ludowa Pomorza. Wstęp, redakcja i katalog spuścizny naukowej A. Kwaśniewska, Gdańsk 2009
 

Wybrane artykuły
 

  • Naukowe, polityczne i gospodarcze aspekty zainteresowania dziedzictwem kulturowym Kaszubów, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, t. 14,, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014, s. 15-27, ISSN 1506-5790.

 

  • Rybołówstwo  na Kaszubach. Przeszłość- przemiany - teraźniejszość, [w:] Jem jo rëbôk...  Rybołówstwo  na Kaszubach. Tradycja  i współczesność, red. A. Kwaśniewska, Wieżyca 2014, s.19-80.    ISBN   978 -83- 938746-1-3.

 

  • Tradycja (nie) na sprzedaż. O politycznych i gospodarczych przyczynach wynajdywania i rekonstruowania tradycji  na przykładzie Kaszub i Pomorza [w:]  M. Boruszczak (red.),  Dziedzictwo kulturowe. Markowy  produkt turystyczny Pomorza, Muzeum Pomorza Środkowego, Słupsk 2012, s. 103-119,  ISBN 978-83-89329-66-0.

  • O badaniach etnologicznych z polityką w tle na Kaszubach i Pomorzu w XX- leciu międzywojennym, red. W. Dohnal i A. Posern- Zieliński, Poznań 2011, s. 223-239, ISBN 978-83-89499-89-9.

 

  •  Wielokulturowość Pomorza Wschodniego – mity i rzeczywistość, [w:] W kierunku Europy   regionów. Analiza socjologiczna,  red.  J. Erenc i A. Szopny, Kaszubsko -Pomorska Szkoła Wyższa, Wejherowo 2011, s. 11 -137, ISBN 978- 83-62129-95-9.

 

  • Grupa etniczna w dobie globalizacji – na przykładzie Kaszubów, „Lud”, t. XCIV, 2010, s. 173-190

 

  • Badania etnologiczne na Kaszubach i  Pomorzu Wschodnim  w XIX i XX wieku. Ludzie, instytucje,  osiągnięcia badawcze, wyd. Instytut Kaszubski,  Gdańsk 2009, ss. 630, ISBN 978-97-88389-23-1, ISSN 0076-1435.

 

  • Rzemiosło garncarskie na tereni Kaszub od końca XVIII wieku do 1939 r., Gdańsk 2006,  ss. 255,  ISBN 83-89079-57-7.